CHAI PHỦ BÓNG, CHỐNG BÁM NƯỚC NHANH SMOOTH EGG HYDRO FLASH